Profil

Pædagogiske principper

 
Skolens formål og pædagogiske udgangspunkt
At drive en grundskole efter de til enhver tid gældende regler for friskoler og private grundskoler.
 
At drive en grundskole uden politisk eller religiøs tilknytning, der giver undervisning inden for børnehaveklasse til 9. klasse og forbereder eleverne til de statskontrollerede prøver.
 
At bibringe de enkelte elever ud fra deres forudsætninger de maksimale kundskaber og færdigheder på traditionelle fagområder, der er kompetencegivende til en videre uddannelse.
 
At udvikle elevernes selvstændige vurderingsevne og ansvarsfølelse i tæt samarbejde med forældrene.

Mission:

Borup Privatskole styrker gennem faglighed.

Borup Privatskole er en veletableret skole, der tilbyder et trygt miljø med faglige ambitioner baseret på gensidig respekt, tillid og loyalitet.

På Borup Privatskole opnår vi resultater gennem trivsel, faglige udfordringer, personligt engagement og høje forventninger til den enkelte elev, ansatte og forældre.

Borup Privatskole lægger vægt på, at eleverne tilegner sig evnen til kritisk stillingtagen, rummelighed og sund fornuft.

Du er glad for at være en del af Borup Privatskole. Du udfordres dagligt og oplever at dine ressourcer udvikles og udnyttes bedst muligt.

Vision:

Borup Privatskole er førsteprioritet ved skolevalg for familier, der kan tilslutte sig skolens værdier.

På Borup Privatskole skærper vi motivationen gennem tydelige læringsmål for den enkelte elev og tæt samarbejde mellem skole og hjem. Der tages hensyn til elevens individuelle udvikling såvel fagligt som menneskeligt.

Vi styrker og opretholder fagligheden gennem målrettet kompetenceudvikling og vidensdeling og ved at tage kritisk stilling til udviklingen på undervisningsområdet.

 
 

De enkelte fag


Undervisningen på Borup Privatskole skal som minimum stå mål med undervisningen i folkeskolen.

Se endvidere læseplaner i menuen til venstre.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

For at opnå et fagligt udbytte og en positiv holdning til skolen og dens arbejde er det vigtigt at tilrettelægge skoledagen med et afvekslende forløb.

Sprogfag, læsefag, dansk, matematik og kreative fag skal fordeles jævnt over ugens skema. Skoledagens længde skal vurderes sammen med de koncentrationskrav, dagens skema betinger.

Undervisningsministeriets vejledende planer er tilrettelagt, så elevernes gennemsnitlige modenhed og koncentrationsevne er opvejet mod de faglige krav, der stilles i undervisningsplanerne.

Ved Borup Privatskole omfatter ugens skema endvidere flere "boglige" timer, hvilket i sig selv betyder et øget krav til elevernes koncentrationsevne.

 

Borup Privatskoles SFO

Læs her om hverdagen og de pædagogiske grundlag i SFOen.

Lektiepolitik

Det er en integreret del af skolens arbejdsmetode, at de boglige fag arbejder med en vekselvirkning mellem undervisningen på skolen og hjemmearbejde.

Det faglige, undervisningsmæssigt betingede hjemmearbejde er en nødvendighed for at sikre den enkelte elevs mulighed for at sætte sig ind i det gennemgåede stof.

Den almindelige klasseundervisning indeholder stofgennemgang, fælles opgaver samt individuelt materiale. Afhængigt af elevernes evner og modenhed vil arbejdet med opgaver meget hurtigt betyde en stor spredning, hvor nogle elever skal bruge op til 3 gange så lang tid til løsningen af de grundlæggende elementer som de hurtigste.

Hjemmearbejdet vil derfor give de langsommere en mulighed for at holde sig på forståelsesniveau med de hurtigste elever.

En anden væsentlig faktor ved indlæring er repetition. Når en gruppe elever har lært en færdighed og ikke udnytter den fortløbende vil den forbløffende hurtigt blive "glemt". Det er derfor en stor fordel, at eleverne dagen før en ny lektion har genopfrisket det sidst indlærte.

Det er en del af skolens målsætning at forberede eleverne til en fortsat uddannelse. Heri indgår, at vi har lært eleverne at tilrettelægge deres arbejdsuge på en praktisk og overkommelig måde.

Arbejdsopgaverne skal planlægges og udføres med ansvarlighed over for egen udvikling og indlæring, men også med ansvarlighed for den samlede undervisning.

Lektielæsning er også en del af skole-hjem samarbejdet, hvor det specielt i de mindste klasser giver forældrene en mulighed for at følge med i barnets udvikling og deltage aktivt i barnets hverdag. En mulighed som er fundamental for barnets positive udvikling.

Vi tilbyder på skolen mulighed for, at de mere rutineprægede/ skriftlige opgaver kan udføres i forlængelse af skoledagen i forventning om, at vi herved giver forældre/elever et godt udgangspunkt for den daglige fælles oplevelse omkring hjemmearbejdet.

Elevernes samlede arbejdstid på skolen og hjemme vil derfor variere stærkt fra elev til elev. Det er vigtigt, at der etableres en balance, der dels sikrer den undervisningsmæssige målsætning og dels lader eleverne have tid til de mange andre aktiviteter, som ligeværdigt med skolearbejdet giver en harmonisk udvikling.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel