Læseplaner

Skolens samlede timetal er højere end det krævede for folkeskolen i hovedfagene. Hovedvægten i lektionsfordelingen af fagene ligger på de traditionelle boglige fag.
Skolens læseplaner er, med en enkelt undtagelse, de samme som undervisningsministeriets Forenklede fælles mål, som også ligger til grund for udarbejdelsen af årsplanerne for de enkelte fag.
Undtagelsen er faget kristendom (på Borup Privatskole kaldet religion). Undervisningen heri ophører efter 4. klasse og indholdet er herefter en del af historie-, samfundsfag- og danskundervisningen. Skolens elever kan derfor ikke gå til prøve i kristendom.
Faget Natur/teknik er udsondret i biologi og geografi og er indholdsmæssigt svarende hertil. Biologi og geografi introduceres for eleverne allerede fra 6. klasse.

Skolen tilbyder ikke skemalagt undervisning i fagene håndværk og design samt i madkundskab. Eleverne opnår kompetencerne svarende til slutmålene for disse fag ved følgende:

Håndværk og design er for en stor del af slutmålenes vedkommende indarbejdet i billedkunst, hvor skolen har flere undervisningstimer end undervisningsministeriets anbefalinger for faget.
Også dansk og biologi i indskolingen, engelsk og dansk på mellemtrinnet og tysk i udskolingen indeholder målpinde fra håndværk og design og sikrer at eleverne når slutmålene for faget. Det er i indskolingen, men primært på mellemtrinnet, der arbejdes med indhold fra faget.

På mellemtrinnet arbejdes der primært med teknikker og fremstilling i bl.a. billedkunst, hvor redskaber og værktøj er tilgængeligt. Her arbejdes der naturligt nok også med design og formgivningsprocesser. Også i engelsk, fysik og dansk er der indholdselementer, som bidrager teoretisk og praktisk. I indskolingen arbejdes der primært med simple fremstillingsformer og materialelære. Udskolingen rummer elementer af fremstilling, bl.a. i forbindelse med 7. klasses opførelse af skuespil, hvor der skal fremstilles kulisser. Tysk, Fysik/kemi og dansk bidrager i andre sammenhænge praktisk såvel som teoretisk.

Slutmålene for madkundskab opnås over elevernes samlede skoleforløb. Det praksisrelaterede er for en stor dels vedkommende indeholdt i biologiundervisningen og finder sted i forbindelse med lejrskoler og emneugerne.
Fagets teoretiske indhold er indeholdt i biologi-, kemi-, og matematikundervisning.
Også engelsk, tysk og historie bidrager i teori og praksis til den kulturelle forståelse af fagområdet. Hygiejne introduceres i praksis i forbindelse med rengøring og oprydning i klasserne. 

Se læseplanerne fra undervisningsministeriet her