Evaluering

Der foretages løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen


Eleverne afslutter skolegangen i 9. klasse med at gå til folkeskolens afgangsprøve (FP9). Skolen er fritaget for prøven i kristendom. Afgangsklassens lærere, evaluerer i samarb. med ledelsen, om elevernes udbytte af det samlede skoleforløb, har været optimalt.


Den enkelte elevs udbytte af undervisningen evalueres også løbende gennem skoleforløbet af den enkelte faglærer og klasselærerne.
For 4. til 9. klasse skrives der karakterbøger tre gange årligt og for 6. – 9- klasse skrives der endvidere kvartalsrapporter omkring den faglige udvikling. 

I 8. og 9. klasse afholdes der terminsprøver i det sene efterår og i det tidlige forår op til konsultationerne.
Der afholdes endvidere årsprøver for eleverne i 4. – 8. klasse ved skoleårets afslutning. For 7. og 8. klasse er disse prøver de samme, som anvendes ved folkeskolens afgangsprøver.
Alle ovenstående prøver vurderes ved karaktergivning og evaluering på baggrund af de afleverede besvarelser.

Vurdering af elevernes faglige standpunkt i børnehaveklassen til 3. klasse gennemføres ved egne prøve- og evalueringsmaterialer bl.a. op til de to årlige konsultationer.

Der evalueres gennem hele skoleforløbet, på elevens progression i stave- og læseprocessen og læseindlæringen ved brug af testsystemer, nationale tests og læsekonferencer ligesom vi i inskolingen anvender MG test for at evaluere elevernes udbytte af matematikundervisningen.

To gange årligt, afvikles der klassemøder. Det ene af klassemøderne er øremærket den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Er der elever, der ikke udbytter optimalt, lægges der handleplaner herfor i teamet, evt. med inddragelse af ledelsen.

Opfølgningsplan:

I 2011 opstartede en læsevejledningsindsats. Indsatsen har bl.a. til formål at sikre, at alle elever udbytter optimalt af undervisingen, og at der for elever, der har vanskeligt ved læse- og skriveindlæringen iværksættes initiativer løbende og at der ydes de relevante værktøjer til eleven og at der i den daglige undervisning arbejdes på, at integrere disse værktøjer. I den forbindelse arbejder vi på at udvikle en læsepolitik og målrette evaluering af udbyttet af læseindsatsen op gennem skoleforløbet. Her tænkes både på læseudviklingen generelt, på faglig læsning og på særlig indsats for elever med læsevanskeligheder.